Generalforsamling                                                                      Dagsorden       

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ved sæsonens afslutning.

Dagsorden iht. vedtægterne:

1.

Valg af dirigent.

 

2.

Formandens beretning

 

3.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

 

4.

Behandling af indkomne forslag* 

 

5.

Valg af to hhv. tre bestyrelsesmedlemmer

 

5A

Valg af to bestyrelsessuppleanter

 

6.

Valg af revisor

 

6A.

Valg af revisorsuppleant

 

7.

Eventuelt.

 

 

 

 

*

Bem.: Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen