vedtægter for Brædstrup L’hombre Klub
   marts 2009

§ 1

   Foreningens navn er "Brædstrup L’hombre Klub". Brædstrup L’hombre Klub er
   hjemmehørende i Horsens Kommune.

§ 2

   Brædstrup L’hombre Klubs formål er at virke til gavn for udvikling af L’hombre-
   spillet. Brædstrup L’hombre Klub skal være tilsluttet de hovedorganisationer, der er
   mest formålstjenlige for klubbens aktiviteter.

§ 3

  Som medlemmer kan optages alle, der vil virke under og respektere Brædstrup
  L’hombre Klubs vedtægter. Man er aktivt medlem af Brædstrup L’hombre Klub, når
  man har betalt fuldt kontingent i regnskabsåret. Passivt medlemskab opnås ved
  at betale det halve af et års kontingent. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

§ 4

  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af Brædstrup L’hombre Klub, eller idømme
  et medlem karantæne, hvis den pågældende person overtræder de for Brædstrup
  L’hombre Klub gældende normer og regler mht. god opførsel på spilleaftener og
  loyalitet over for klubben. Medlemmet har dog ret til at indanke afgørelsen for den
  førstkommende generalforsamling efter de i § 6 gældende regler.

 § 5

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Brædstrup L’hombre Klub og står til ansvar over for medlemmerne på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og en turneringsleder. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen.
To personer vælges på lige årstal og tre personer vælges på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Desuden vælges der to bestyrelsessuppleanter hvert år.
Endvidere vælges hvert år en revisor for to år og en revisorsuppleant for et år.
Ingen kan vælges til bestyrelsen medmindre de er til stede på generalforsamlingen eller forud har givet tilsagn herom over for bestyrelsen.
For at kunne vælges til bestyrelsen, skal man være medlem af Brædstrup L’hombre Klub.
I tilfælde af udtræden i utide, indtræder suppleanten i bestyrelsen for den resterende del af det udtrædende medlems valgperiode.
Brædstrup L’hombre Klub tegnes af formand, næstformand og kasserer hver for sig. Den øvrige del af bestyrelsen kan disponere i henhold til prokura eller fuldmagt udstedt af formand, næstformand og kasserer i forening.
Ved optagelse af lån eller andre lignende forpligtelser tegnes Brædstrup L’hombre Klub af den samlede bestyrelse. Dog med de begrænsninger at gældsforpligtelser alene kan indgås af myndige bestyrelsesmedlemmer og at eventuel sikkerhedsstil-lelse alene må omfatte værdier, der er indeholdt i Brædstrup L’hombre Klub.


§ 6

Brædstrup L’hombre Klubs øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år umiddelbart efter sæsonens afslutning.

Generalforsamlingen skal som minimum have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af to hhv. tre bestyrelsesmedlemmer
5A Valg af to bestyrelsessuppleanter
6. Valg af en revisor
6A. Valg af en revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for Brædstrup L’hombre Klub i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afvikles. Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres senest 14 dage forinden ved opslag i klublokalet med angivelse af dagsorden.

Brædstrup L’hombre Klubs regnskabsår slutter den sidste turneringsaften inden generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer af Brædstrup L’hombre Klub. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot et tilstedeværende medlem af Brædstrup L’hombre Klub ønsker det.
Punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte aktive stemmeberettigede. Ved stemmelighed falder forslaget. Vedtægtsændringer kræver minimum 2/3 flertal blandt klubbens aktive medlemmer.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller når 1/4 af de stemmeberettigede aktive medlemmer ved skriftlig henvendelse over for formanden, fremsætter krav herom. Afholdelse finder sted inden for Brædstrup L’hombre Klubs normale turneringsperiode. Datoen fastsættes af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres senest 14 dage forinden ved opslag i klublokalet med angivelse af dagsorden.

§ 8

Beslutning om Brædstrup L’hombre Klubs opløsning kan vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor halvdelen af de stemmeberettigede aktive medlemmer er til stede, og 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, men 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen afgøres ved simpelt stemmeflertal, uanset antallet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Ved Brædstrup L’hombre Klubs opløsning skal Brædstrup L’hombre Klubs formue og øvrige ejendele anvendes til L’hombrespillets fremme i Horsens Kommune i henhold til generalforsamlingens beslutning.

 

.  Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den      _____________

 

 

                        Dirigent

 

 

  Forretningsorden for Bestyrelsen for brædstrup L’hombre klub marts 2009

§ 1.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Fra hvert bestyrelsesmøde fremsendes senest 14 dage efter afholdelse af møderne et mødereferat til alle bestyrelsesmedlemmerne. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen gennemgås vedtægterne og forretningsorden med henblik på efterlevelse, samt orientering overfor nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i møderne. Ved afstemninger gælder simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

§ 2.

2 personer- her i blandt kassereren – fra bestyrelsen kan bemyndige udvalgte personer til at foretage indkøb hos forretningsdrivende, efter et af Brædstrup L’hombre Klub nærmere fastsat beløb. Kassereren fører klubbens regnskab i henhold til god regnskabspraksis.

§ 3

Hele bestyrelsen for Brædstrup L’hombre Klub er forpligtet til at medvirke til udarbejdelsen af beretning for Brædstrup L’hombre Klub til fremlæggelse på den årlige ordinære generalforsamling. Forinden fremlæggelse på generalforsamlingen, godkender den samlede bestyrelse beretningen.

 

 

 

 

Forretningsorden vedtaget på generalforsamlingen den           _____________

 

 

 

 


                         Dirigent